ХЗ. МӘҺДИНЕҢ ХОРАФАТЧЫЛАРГА КАРШЫ АЛЫП БАРГАН КӨРӘШЕ

 

ХЗ. МӘҺДИНЕҢ ХОРАФАТЧЫЛАРГА КАРШЫ АЛЫП БАРГАН КӨРӘШЕ

Зындыклык һәм хорафатчылык, Көръәндә белдертелгәне кебек һәм Пәйгамбәребезнең (с.а.в.) яшәгәне Исламнан бик аермалы, аңлаешы дин сыман күрсәтеп танытуга нигезләнгән бер системадыр.  Хз. Мәһди (а.с.), бер тарафтан дарвинизм һәм материализм кебек агымнарга каршы идеологик көрәш алып бару янәшәсендә, икенче яктан мөселманнар арасында фәсад(авырлаштыруны) булдыручы хорафатчыларга каршы гыйльми көрәш алып барачак.  Пәйгамбәребез (с.а.в.) бер хәдисендә, дин әхлакына иң күп зарар бирүче төркемнең, үзләрен муселман кебек күрсәткән, хорафатчылар булганлыгына игътибар иттертә.

“ӨММӘТЕМНӘН БАШЛАРЫ ЧАЛМАЛЫ ҖИТМЕШ МЕҢ ГАЛИМ ДӘҖҖАЛГА ТАБ БУЛЫРЛАР” (İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, sf. 796)

Пәйгамбәребез (с.а.в.) ахыр заманда Коръәнне бик яхшы белгән, чәчләре кыркып алынган, башларында чалма булган кайбер кешеләрнең булачагы хакында хәбәр бирә.

Бу шәхесләр, чыгарган ачыклаулар белән, дин әхлакын абайлаган сыман күрсәтсәләр дә, ялгыш дин аңлайышлары белән, укның җәеннән чыкканы кебек, ислам диненнән ераклашырлар.

“ШӘРЫКЪТАН (КӨН ЧЫГЫШ) ЧӘЧЛӘРЕ КЫРКЫЛГАН КАВЕМНӘР ЧЫГАЧАК, ТЕЛЛӘРЕ БЕЛӘН КОРЪӘН УКЫРЛАР. (ЛӘКИН) БУГАЗЛАРЫННАН АСКА ИҢМӘС. АЛАР ДИННӘН, УКНЫҢ ҖӘЕННӘН ЧЫККАНЫ КЕБЕК ЧЫГАЧАКЛАР.” (Ramuz-ul Ehadis, Hadis: 6294)

Хз. МӘҺДИНЕҢ (А.С.) ДОШАМАННАРЫ ХОРАФАТЧЫЛАР БУЛАЧАК.

Бу ялганчы дин галимнәренең хз. Мәһдигә (а.с.) каршы нәфрәтләре шул кадәр көчле булачак ки, аз кала аны (хз. Мәһдине а.с.) шәһид ителүен фәтва (карар) бирергә тырышырлар. Ләкин хз. Мәһдинең гыйлеме бик көчле булганына күрә, моңа кыюлыклары җитмәс.

“Футухат-и Мәккийә” әсәрендә Муһиддин Ибн әл-Гәрәби боларны шулай ачыклый:

“АНЫҢ (ХЗ. МӘҺДИНЕҢ (а.с.)) АЧЫК ДОШМАННАРЫ ФУКАҺА (ФИКЫҺ ГАЛИМНӘРЕ, ЯГЪНИ ШӘРИГАТЬ ХӨКЕМЕН БИРҮЧЕЛӘР) БУЛАЧАК. ЧӨНКИ ХАЛЫК АРАСЫНДА ХӨРМӘТЛӘРЕ КАЛМАЯЧАК. ХӘТТА ХӨКЕМНӘР БИРҮДӘ БЕЛЕМНӘРЕ АЗАЛАЧАК. Бу имамның (хз. Мәһдинең а.с.) зүһуры (уртага чыгуы) белән галимнәрнең хөкемнәрдәге ихтилафлары (бәхәсләре) да бетереләчәк. ӘГӘР КЫЛЫЧЫ (ГЫЙЛЬМИ КЫЛЫЧЫ) БУЛМАСА ИДЕ, ФУКАҺАЛАР АНЫҢ (ХЗ. МӘҺДИНЕҢ (а.с.)) ҮЛЕМЕНӘ КАРАР БИРЕРИДЕЛӘР. (Medineli Alleme Muhammed B. Resul el-Huseyini el-Berzenci, Kiyamet Alametleri s. 187, Pamuk Yayincilik )

 

ХОРАФАТЧЫЛАР ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) “ДИННЕ ҮЗГӘРТӘЧӘК” - ДИП УЙЛАРЛАР.

Хорафатчылар, Пәйгамбәребезнең (с.а.в.) дәверендә әхле бәйткә нәфрәт күрсәткәне кебек, ахыр заманда да хз. Мәһдигә нәфрәт күзе белән карарлар. Һәм хз. Мәһдинең, динне уртадан бетерәчәге хакында сүз йөретерләр. Чөнки хз. Мәһди (а.с.) аларның батыл диннәренә, бидәгатьләренә күрә түгел, Көръәнгә һәм Пәйгамбәребез (с.а.в.) сөннәтенә күрә хәрәкәт итәчек. Имам Раббани моның хакында шулай белдерә:

Киләчәктә вәгъдә ителгән Мәһди, диннең хөрмәте артувы, сөннәтнең әһйасын (яңадан җанландырылуын) теләгән вакытта,  Бидегать гамәлләре белән гамәлләрен гадәткә салган, савап казанувын акылда тотып, динне карыштырган (диннең асылында булмаган нәрсәләрне, дин нигезләре буларак таныган кайбер затлар) гаҗәпләнеп шулай әйтер: ДИНЕБЕЗНЕ ҮЗГӘРТЕП, ШӘРИГАТЕБЕЗНЕ ТАР-МАР ИТЕРГӘ ТЕЛИ. (Mektubat-i Rabbani, 1/535)

Хөрмәтле Аднан Октар 19.12.2010 тапшырудан өзек:

“Хз. Хасан, хз. Хөсәйен, хз. Галине нинди сәбәпләр аша гаепләгәннәрен беләсезме? Сөннәткә күрә яшәмәүләре. Ул дәвернең хорафатчылары да,  хз. Гөмәрне дә, әхли сөннәткә каршы булганына, ягъни сөннәтләргә каршы булганлыгына ышаналар. Бүгенге дәвернең хорафатчылары да, шундый ук карашлары белән  хз. Мәһдигә каршы чыгачаклар. Хз. Хасан, хз. Хөсәйен, хз. Алине һәм хз. Гөмәрне дә, үз фикерләренә күрә тәнкыйтьлиләр. Пәйгамбәребез (с.а.в.) хз. Госман хакында “Зиннурәйн”, ягъни “саф ике нурлы” дип атый.   Азгын хорафатчылар, аны да, сөннәткә ойымаганлыгында гаепләп, шәһид итәләр.  Шундый бәла алар. Безнең гасырда да, Аләви, Вәһаби дошманлыгы, Шига дошманлыгын булдырып, мөселманнарны фиркаларга аерып, хәтта әхли сөннәт Хәнәфи юнәлеше эчендә дә, бер берсенә нәфрәтләнгән, кара эчле кешеләр бар”.

ХОРАФАТЧЫЛАРНЫҢ ИМАННАРЫ БОГАЗЛАРЫННАН УЗЫП ҮТМӘС.

Пәйгамбәребез (с.а.в.), ахыр замандагы җәһил галимнәрнең бик озыклап аңлатачакларына, әмма аңлатканнары белән үзләренең яшәүләре арасында зур аерма булгланлыгына игътибао иттерә.

Сөвәид Ибн Куфлә (р.г.) : “АХЫР ЗАМАНДА ЯСАЛМА БУЛГАННАР ЧЫГАЧАК. БАШЛАРЫ ЭШЛӘМӘС. АҢЛАТКАННАРЫ ВАКЫТ БИК МАТУР СӨЛӘРЛӘР. КОРЪӘН УКЫРЛАР, ЛӘКИН ИМАННАРЫ БОГАЗЛАРЫННАН УЗЫП ҮТМӘС ”.  (Buhari, Sahih 3611, 5057, 6930, Muslim, 1066, Ebu Davud 4767, Ahmed bin Hanbel, Musned 1, 81, 113, 131, 289; Tayalisi, el-Musned, nomre: 1984)

ХоРаФат

Әйтелгәне кебек, хорафатчылар Коръән аятләре белән мөэминнәрнең фидәкарълеге хакында сүз йөретерләр, әмма нибары үз мәнфәгатен кайгыртырлар. Аллаһ юлында тырышлык күрсәтү зарурияте хакында сөйләп, чынлыкта исә, бары тик үз гайләләре һәм үз эшләре белән мәшгулъ булганлыкларына күрә, Ислам Бердәмлеге өчен, Ислам Әхлакы бөтен дөньяга хаким итүе өчен, гыйльми көрәш алып бармаслар. 

Пәйгамбәребез (с.а.в.) ЛӘКИН ИМАННАРЫ БОГАЗЛАРЫННАН УЗЫП ҮТМӘС... (Buhari, Sahih 3611, 5057, 6930, Muslim, 1066, Ebu Davud 4767, Ahmed bin Hanbel, Musned 1, 81, 113, 131, 289; Tayalisi, el-Musned, nomre: 1984)   -дип әйткән вакытта,  Бу кешеләрнең эчкерсез булмауларын күз алдында тота.

ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) ДӘВЕРЕНДӘ ХОРАФАТЧЫЛЫК БӨТЕНЛЕГЕ БЕЛӘН ЮККА ЧЫГАЧАК.

Хәдисләрдә хз. Мәһдинең (а.с.) динне, ядгыш булган нәрсәләрдән һәм ырымнырдан тазартып, яңадан элегке хәленә катйрачагы, фанатик һәм радикаль хорафатчыларга каршы катгый көрәш алып барачагы белдерелә.

....ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) ДИННЕ ПӘЙГАМБӘРНЕҢ (С.А.В.) ДӘВЕРЕНДӘ БУЛГАНЫ КЕБЕК ИҢ ДӨРЕС ШӘКЕЛГӘ КАЙТАРАЧАК. ҖИР ЙӨЗЕННӘН МӘЗҺӘБЛӘРНЕ БЕТЕРӘЧӘК. ИХЛАСЛЫ ХАК ДИННӘН БАШКА ҺИЧ НИНДИ ДӘ БУЛСА МӘЗҺӘБ КАЛМАС. (Muhammed B. Resul El Huseyin El Berzenci, Kiyamet Alametleri, s. 186-187)

Хөрмәтле Аднан Октар 30.01.2011 тапшырудан өзек:

 

“Әлбәттә ки кешеләрнең күбесе, хз. Мәһдинең (а.с.) килүе белән, хорафатчылар һәм ырымчыларның мәнфәгате өчен уңайсызлыклар чыгачагын аңлап тора, Мәһдигә каршы булуларының да төп сәбәбе, Мәһдинең хорафатчы булмавыдыр. Ягъни Мәһди, без аңлаган хорафатчы һәм радикаль кебек холкы белән түгел, өстебездәге чылбырлардан коткаручы, сөю һәм мәрхәмәтлек, азатлык хаким итүче нигезләргә таянган Ислам аңлайышын китерер”.

ХЗ. ПӘЙГАМБӘР (С.А.В.) НИ РӘВЕШЛЕ ИТЕП ЭЛЕГКЕ ДӘВЕРДӘ ДИННЕ САКЛАГАНЫ КЕБЕК,  ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) ДӘ, СОҢ ДӘВЕРДӘ ШУЛАЙ УК КОРЫП САКЛАР. (El- Kavlu`l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Пәйгамбәребез (с.а.в.) хз. Мәһдинең динсезлекне һәм хорафатны гыйльми – мәдәни чаралар белән бөтенләй уртадан чыгарып, динне яңадан төзәтәчәген башка бер хәдистә шулай белдерә:

ИМАН-НАМУСЛЫЛЫК НӘФСИ ТОЙГЫЛЫККА АЛЫШЫНГАННАН СОҢ,  ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) КИЛӘЧӘК ҺӘМ НӘФСИ ЯТКЫНЛЫКНЫ НАМУСЛЫЛЫККА АЛМАШТЫРЫР. КОРЪӘН, ФИКЕР ҺӘМ ТӨШЕНЧӘЛӘРГӘ КҮРӘ РАСТЛАНГАННАН СОҢ, ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) КИЛЕП, ФИКЕР ҺӘМ ТӨШЕНЧӘЛӘРНЕ КОРЪӘНГӘ КҮРӘ ТӨЗӘТЕР.. (Nehc-ul Belaga, Feyz`ul Islam baskisi, s. 424-425)

 

2013-09-21 13:51:43

Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."