Хз. Мәхдинең (г.с.) килүен ул заманда яшәүчеләрнең күбесе аңламас

Аднан Октар (Харун Яхъя):…Әмма Ахыр Заман дәверендәбихисап нәрсәләр чиратлашып тормышка ашар. Һәр нәрсәүз заманы белән, кардәшебез борчылмасын…

Иңбашта мәхдилек заманы башланыр. Аннары кечкенәбер җәмагать – Мәхди җәмагате күп эшләр башкарыр. Һәм халыкныңкубесе бу эшләргәкарата битараф, хәбәрсез калыр. Бу әйтеп киткәннәрем минем үз сүзем түгел, болар барысы да пәйгамбәребез Мөхәммәт (сав) кисәтеп куйган, булачак, әһәмиятле нәрсәләр. (Мәхдинеңбашкарганнары хакында) ишетмичәхәбәрсез күп еллар калачаклар. Мәхдигәкарата яла ягу, гаепләүләр булыр. Укучыларына (янындыгылырына) авырлыклар һәм каты басым ясалачак. Төрмәгәутыртырга теләячәкләр. Җәмгыять нигезе белән бозылган хәлгәкиләчәк. Бөтен Ислам галәмендәһәм бөтен дөньяда шундый ялгышлыклар, бозыклыклар яшәнәчәк. Хәдисләрдәкүп кенәурында Мәхдиятнең, ягъни Мәхди җәмагатенеңни бары 313 кешедән гыйбәрәт булуы хакында хәбәр ителә. Бу хәдисләр бер-берсеннән бик әз аерыла. Ләкин барысында да 313 кеше булачагы хакында ишарәт ителә. Бик күп хәдисләр бар. Һәм Мәхди белән янәшәдәбулучылар хз. Йосыф (ас) тап булганнарга тап булачаклар. Хз. Муса (ас) кебек Хз. Мәхди дәкуркынычлык эчендәяшәячәк. Мондый шартларныңхикмәте дәбик олы. Ягъни ни кадәр Мәхди җәфа чиккәнлеге һәм ни кадәр кешеләр моннан хәбәрсез булулары ап-ачык билгеләнсен. Чөнки соңында, «без белгән булсак, ярдәм итүдәтырышлык күрсәткән булыр идек»,- дип әйтүчеләр дәбулыр. Иртәгә, берәр көнне әйтерләр ки, «мин Мәхдинеңкилешен белсәм, әлбәттәаныңбашкарганнарына кушылыр идем!» Һәм «әгәр Ислам диненеңхаким итәчәгенәмөмкинлекләр ачылганын белсәидек, җаныбызны һәм малыбызны бу эштәфида итәр идек»,- диючеләр булыр. Әмма болай әйтәалмаулары өчен Аллаһбөтен Мәхди белән бәйле галәмәтләрне уртага салды. Ягъни Мәхди килүен ишарәтләүче һәртөрле галәмәтләрне Аллаһбарлыкка китерде. Һәм инде «без белмәдек, аңламадык»,- диялмәсләр. Бер кем дәкаршылык, ризасызлык белдерәалмас. Кешелек тарихының7 меңел (Пәйгамбәребез (сав) вакытында кулланылган Нух пәйгамбәр  (ас) туфаныннан алып яки Ибрахим пәйгамбәр туышыннан алып барылган эра, хисаплау буенча) булачагы хәдисләрдәхәбәр ителгән. Бәдиуззаман Саид Нурси Хәзрәтләре дәМәхдинеңүзеннән соңкиләчәген ап-ачык әйтеп үтә. Мәхди үтиячәк вазыйфаларны да ап-ачык хәбәр итә. Бу хакыйкатькәкарата ризасызлык ни С. Нурси укучылары тарафыннан да, ни башка җәмагатьләр тарафыннан да була алмас. Чөнки бу Такъдар (Язмыш). Шулай иттереп, Аллаһбу мәсьәләләрдәхаталы нәрсәләр сөйләүчеләрнеңтавышларын кисәр. Мондый хикмәтләр Мәхдинеңкуввәтеннән һәм рухи көченеңтәэсиреннән…Әгәр Мәхди тиз арада танылып беленсәһәм үзенәкарата, һичнинди авырлыкларсыз, барытик хөрмәт һәм ярдәм генәкүрсә, ул вакытта бу зат Мәхди була алмас. Мәхдилек вазыйфасын үтәр өчен һәм чынлыкта бу дәрәҗәгәирешүөчен бу затныңдаими рәвештәавырлыклар һәм сынаулар белән каршылашуы шарт. Боларны яшәп үрнәк күрсәтүе кирәк һәм бу вакыт Мәхди өчен иңхикмәтле һәм бик зур әһәмияткәия. Мәсәлән, Хз. Мәхди 1979 елларында ук килеп, шул ук вакыта танылса, бөтен аны таныган кеше аңа иярсә, танысалар - моны һәр кеше башкарыр. Мондый җиңел сынаулар, шартлар яшәнсә, ул вакытта Мәхдинеңдәрәҗәсе нигәшул хәтле югары?!  Аллаһгаделлек иясе. Мәхдигәмондый авырлыклар файдасыз түгел,  бу затныңкирәкле дәрәҗәгәирешүе өчен бирелгән сынау. Ахирәт КөнендәАллаһбөтен кешеләрне саф-саф, имамнарын баш иттереп туплаячак. Мәхдине дә, башка пәйгамбәрләрне дәкитертәчәк. Һәм мондый сорау бирәчәк: «Ничәел Аллаһюлына өндәдең?» Мәхди моңа, мәсәлән, «15 яисә25 ел бу вазыйфаны үтәдем»,- дисә, Аллаһсорар: «кайчан танылдың?» Мәхди әйтер: «35 нче елда кешеләр тарафыннан таныла башладым.» Аллаһсорар: «Нинди аыврлыклар күрдең?» Мәхди әйтер: «Аллаһым, мине төрмәгәаттылар, өстемәяла яктылар, гаепләделәр. Миңа иңякын булган кешеләремнән, хәтта мөселман кардәшләремнән дәбик күп авырлыклар килде. Аллаһым, Син кисәткән, Истанбулда миңа каршы чыгачак, шул алда Синеңтарафыннан белдерелгән имам кеше дәпәйда булды. Һәм Син пәйгамбәребез (сав) аша белдерткәнеңкебек, бу кеше үз вазыйфасын үтәде, миңа карата гаепләүләр сөйләде»,- дип җавап бирәчәк. Имам Раббани сөйли моны. Истанбулда Мәхдигәкаршы чыгачак бер дин әхеленеңбулачагы хакында хәбәр итә. Имам Раббани шундый имамныңМәхдигәкаршы эшләр алып барачагын бик әһәмиятле буларак күрә. Һәм, игътибар итсәгез, шулай ук ике койрыклы йолдыз, ягъни Люлин койрыклы йолдызыныңчыгышына да зур әһәмият биргән Имам Раббани. Калган галәмәтләрне хәдисләргәюллый, ягъни хәдисләрдән караштырырга киңәш итә. Хәдисләрдәбик күп Хз. Мәхди хакында галәмәтләр табарсыз дигән. Ләкин кемдер үзенеңзаманында һичбер галәмәтне «күрмәгәне» сәбәпле, Мәхди килми дип әйтә. Бөтен галәмәтләр булган хәлдә, аларга бер галәмәт тәбулмаган кебек! 18 ел үткән…

Әмма, хәдисләрдәМәхдинеңчыгышы белән үк галәмәтләр чираты башлый. Бернчеләрдән бик тавышлы шартлау булуы белдерелгән. Һәм ялкыннан һәръяк яктыртылганы, кешеләр моны көндез килде дип, көн булды дип белүләре. Бу 1979 да булды. Босфорда…Бу булмады,алар өчен бу юк! Болар барысы да булып үтүенәкарамастан. Кагъбәгәһөҗүм ясалмады, Ефратныңсуы туктатылмады, Рамазан аенда 15 көн ара белән Ай һәм Кояш тотылмады. Алар өчен һичбере дәюк! Мондый галим ни дисен?! ӘлбәттәМәхди килмәде, чыкмады диячәк. Әмма, Имам Раббани иңмөһим нәрсәләргә: берсе койрыклы Люлин йолдызына игътибар итәргәкушкан. Ки, ул изге затныңшуңа игътибар-ишарәт итүе аркылы моныңбулганын аңладык. Бу йолдыз күптән түгел күренгәндә… Иңзур нечкәлекләрне Имам Раббани белдергән, башка галимнәр белән чагыштырсак. Хәдисләрдәбу ачык килеш бар. Икенче мөһим дип белдергәне- Истанбулда Мәхдигәкаршы чыгучы бидгатьче галим. Башка мәгълүмәтләр хәдисләрдәбик төгәл урын ала. Димәк аны (Мәхдигәкаршы чыгачак бу имамны) бу начар гамәлләргәкяферләр һәм Ислам дошманнары юнәлдерәчәк һәм ул кеше, Кадәрдә(Язмышта) булганы өчен, үзенеңимам Мәхдигәкаршы булган вазыйфасын үтиячәк. Дөньяга  яңадан кайтса да, үзенеңвазыйфасын үтәр иде бу ялганчы. Бөтен бу вакыйгалардан тиз-тиз үтеп барабыз… Мәхдинеңаңлашылуы өчен Саид Нурси әйтәки: «Җәмгыятнеңакыллы, тиз аңлаучы кешеләренеңбашларында шик барлыкка килмәсен!»- дигән. Кешеләр шиккәтиз бирелгәннәрен белдергән. Ахырзаманда 10 нан 1 сенәтүгел, 20 дән 1 кешегәдәышанырлык, таянырлык булмас дигән. Җәмгыять шул кадәр бозылачак. Бу хәл каршында сабырлык, ныклык, һәм Исламны саклау кирәк дигән. Нык булу… Вакыйгалар олы булуы сәбәпле сабырлы булу… Билгеле заман өчен сабырлык күрсәтү. Бер мизгел өчен сабырлык дип әйтелмәс. Озын вакыт өчен булган нәрсәгәсабырлык диелә. Ныклык өчен дә, куркыныч, дәһшәт бирүче вакыйгалар булуы кирәкле… Бу вакытта ныклык күренер. Һөҗүмнәр, яла ягулар, ялган, авыр сүзләр, төрмә, сөргеннәр, үтерүтеләге, барысы… Һәм «хамияте исламия»- ягъни ашкын рәвештәИсламга сарылу, монарда каралы булу, көчле омтылу…

Югыйсә, алга китеш булмыйча, бер урында калу, зарар күрелер дигән. Ләкин бу Мәхдидәбулмаячак. Тик Мәхди беленсен генәдип әйтә. Шул ки, җәмгыятьнеңтиз аңлаучы, акыллы кешеләрендәбу олы хезмәтнеңбашка шикле, зарарлы максатларга юнәлмәгән булуы аңлашылсын өчен дип аңлаткан Саид Нурси. Ягъни бу хезмәтләрнеңАллаһризасы өчен булганлыгы күренсен өчен…


2010-10-28 19:49:41

Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top