ХЗ. МӘҺДИНЕҢ ХОРАФАТЧЫЛАРГА КАРШЫ АЛЫП БАРГАН КӨРӘШЕ

 

ХЗ. МӘҺДИНЕҢ ХОРАФАТЧЫЛАРГА КАРШЫ АЛЫП БАРГАН КӨРӘШЕ

Зындыклык һәм хорафатчылык, Көръәндә белдертелгәне кебек һәм Пәйгамбәребезнең (с.а.в.) яшәгәне Исламнан бик аермалы, аңлаешы дин сыман күрсәтеп танытуга нигезләнгән бер системадыр.  Хз. Мәһди (а.с.), бер тарафтан дарвинизм һәм материализм кебек агымнарга каршы идеологик көрәш алып бару янәшәсендә, икенче яктан мөселманнар арасында фәсад(авырлаштыруны) булдыручы хорафатчыларга каршы гыйльми көрәш алып барачак.  Пәйгамбәребез (с.а.в.) бер хәдисендә, дин әхлакына иң күп зарар бирүче төркемнең, үзләрен муселман кебек күрсәткән, хорафатчылар булганлыгына игътибар иттертә.

“ӨММӘТЕМНӘН БАШЛАРЫ ЧАЛМАЛЫ ҖИТМЕШ МЕҢ ГАЛИМ ДӘҖҖАЛГА ТАБ БУЛЫРЛАР” (İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, sf. 796)

Пәйгамбәребез (с.а.в.) ахыр заманда Коръәнне бик яхшы белгән, чәчләре кыркып алынган, башларында чалма булган кайбер кешеләрнең булачагы хакында хәбәр бирә.

Бу шәхесләр, чыгарган ачыклаулар белән, дин әхлакын абайлаган сыман күрсәтсәләр дә, ялгыш дин аңлайышлары белән, укның җәеннән чыкканы кебек, ислам диненнән ераклашырлар.

“ШӘРЫКЪТАН (КӨН ЧЫГЫШ) ЧӘЧЛӘРЕ КЫРКЫЛГАН КАВЕМНӘР ЧЫГАЧАК, ТЕЛЛӘРЕ БЕЛӘН КОРЪӘН УКЫРЛАР. (ЛӘКИН) БУГАЗЛАРЫННАН АСКА ИҢМӘС. АЛАР ДИННӘН, УКНЫҢ ҖӘЕННӘН ЧЫККАНЫ КЕБЕК ЧЫГАЧАКЛАР.” (Ramuz-ul Ehadis, Hadis: 6294)

Хз. МӘҺДИНЕҢ (А.С.) ДОШАМАННАРЫ ХОРАФАТЧЫЛАР БУЛАЧАК.

Бу ялганчы дин галимнәренең хз. Мәһдигә (а.с.) каршы нәфрәтләре шул кадәр көчле булачак ки, аз кала аны (хз. Мәһдине а.с.) шәһид ителүен фәтва (карар) бирергә тырышырлар. Ләкин хз. Мәһдинең гыйлеме бик көчле булганына күрә, моңа кыюлыклары җитмәс.

“Футухат-и Мәккийә” әсәрендә Муһиддин Ибн әл-Гәрәби боларны шулай ачыклый:

“АНЫҢ (ХЗ. МӘҺДИНЕҢ (а.с.)) АЧЫК ДОШМАННАРЫ ФУКАҺА (ФИКЫҺ ГАЛИМНӘРЕ, ЯГЪНИ ШӘРИГАТЬ ХӨКЕМЕН БИРҮЧЕЛӘР) БУЛАЧАК. ЧӨНКИ ХАЛЫК АРАСЫНДА ХӨРМӘТЛӘРЕ КАЛМАЯЧАК. ХӘТТА ХӨКЕМНӘР БИРҮДӘ БЕЛЕМНӘРЕ АЗАЛАЧАК. Бу имамның (хз. Мәһдинең а.с.) зүһуры (уртага чыгуы) белән галимнәрнең хөкемнәрдәге ихтилафлары (бәхәсләре) да бетереләчәк. ӘГӘР КЫЛЫЧЫ (ГЫЙЛЬМИ КЫЛЫЧЫ) БУЛМАСА ИДЕ, ФУКАҺАЛАР АНЫҢ (ХЗ. МӘҺДИНЕҢ (а.с.)) ҮЛЕМЕНӘ КАРАР БИРЕРИДЕЛӘР. (Medineli Alleme Muhammed B. Resul el-Huseyini el-Berzenci, Kiyamet Alametleri s. 187, Pamuk Yayincilik )

 

ХОРАФАТЧЫЛАР ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) “ДИННЕ ҮЗГӘРТӘЧӘК” - ДИП УЙЛАРЛАР.

Хорафатчылар, Пәйгамбәребезнең (с.а.в.) дәверендә әхле бәйткә нәфрәт күрсәткәне кебек, ахыр заманда да хз. Мәһдигә нәфрәт күзе белән карарлар. Һәм хз. Мәһдинең, динне уртадан бетерәчәге хакында сүз йөретерләр. Чөнки хз. Мәһди (а.с.) аларның батыл диннәренә, бидәгатьләренә күрә түгел, Көръәнгә һәм Пәйгамбәребез (с.а.в.) сөннәтенә күрә хәрәкәт итәчек. Имам Раббани моның хакында шулай белдерә:

Киләчәктә вәгъдә ителгән Мәһди, диннең хөрмәте артувы, сөннәтнең әһйасын (яңадан җанландырылуын) теләгән вакытта,  Бидегать гамәлләре белән гамәлләрен гадәткә салган, савап казанувын акылда тотып, динне карыштырган (диннең асылында булмаган нәрсәләрне, дин нигезләре буларак таныган кайбер затлар) гаҗәпләнеп шулай әйтер: ДИНЕБЕЗНЕ ҮЗГӘРТЕП, ШӘРИГАТЕБЕЗНЕ ТАР-МАР ИТЕРГӘ ТЕЛИ. (Mektubat-i Rabbani, 1/535)

Хөрмәтле Аднан Октар 19.12.2010 тапшырудан өзек:

“Хз. Хасан, хз. Хөсәйен, хз. Галине нинди сәбәпләр аша гаепләгәннәрен беләсезме? Сөннәткә күрә яшәмәүләре. Ул дәвернең хорафатчылары да,  хз. Гөмәрне дә, әхли сөннәткә каршы булганына, ягъни сөннәтләргә каршы булганлыгына ышаналар. Бүгенге дәвернең хорафатчылары да, шундый ук карашлары белән  хз. Мәһдигә каршы чыгачаклар. Хз. Хасан, хз. Хөсәйен, хз. Алине һәм хз. Гөмәрне дә, үз фикерләренә күрә тәнкыйтьлиләр. Пәйгамбәребез (с.а.в.) хз. Госман хакында “Зиннурәйн”, ягъни “саф ике нурлы” дип атый.   Азгын хорафатчылар, аны да, сөннәткә ойымаганлыгында гаепләп, шәһид итәләр.  Шундый бәла алар. Безнең гасырда да, Аләви, Вәһаби дошманлыгы, Шига дошманлыгын булдырып, мөселманнарны фиркаларга аерып, хәтта әхли сөннәт Хәнәфи юнәлеше эчендә дә, бер берсенә нәфрәтләнгән, кара эчле кешеләр бар”.

ХОРАФАТЧЫЛАРНЫҢ ИМАННАРЫ БОГАЗЛАРЫННАН УЗЫП ҮТМӘС.

Пәйгамбәребез (с.а.в.), ахыр замандагы җәһил галимнәрнең бик озыклап аңлатачакларына, әмма аңлатканнары белән үзләренең яшәүләре арасында зур аерма булгланлыгына игътибао иттерә.

Сөвәид Ибн Куфлә (р.г.) : “АХЫР ЗАМАНДА ЯСАЛМА БУЛГАННАР ЧЫГАЧАК. БАШЛАРЫ ЭШЛӘМӘС. АҢЛАТКАННАРЫ ВАКЫТ БИК МАТУР СӨЛӘРЛӘР. КОРЪӘН УКЫРЛАР, ЛӘКИН ИМАННАРЫ БОГАЗЛАРЫННАН УЗЫП ҮТМӘС ”.  (Buhari, Sahih 3611, 5057, 6930, Muslim, 1066, Ebu Davud 4767, Ahmed bin Hanbel, Musned 1, 81, 113, 131, 289; Tayalisi, el-Musned, nomre: 1984)

ХоРаФат

Әйтелгәне кебек, хорафатчылар Коръән аятләре белән мөэминнәрнең фидәкарълеге хакында сүз йөретерләр, әмма нибары үз мәнфәгатен кайгыртырлар. Аллаһ юлында тырышлык күрсәтү зарурияте хакында сөйләп, чынлыкта исә, бары тик үз гайләләре һәм үз эшләре белән мәшгулъ булганлыкларына күрә, Ислам Бердәмлеге өчен, Ислам Әхлакы бөтен дөньяга хаким итүе өчен, гыйльми көрәш алып бармаслар. 

Пәйгамбәребез (с.а.в.) ЛӘКИН ИМАННАРЫ БОГАЗЛАРЫННАН УЗЫП ҮТМӘС... (Buhari, Sahih 3611, 5057, 6930, Muslim, 1066, Ebu Davud 4767, Ahmed bin Hanbel, Musned 1, 81, 113, 131, 289; Tayalisi, el-Musned, nomre: 1984)   -дип әйткән вакытта,  Бу кешеләрнең эчкерсез булмауларын күз алдында тота.

ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) ДӘВЕРЕНДӘ ХОРАФАТЧЫЛЫК БӨТЕНЛЕГЕ БЕЛӘН ЮККА ЧЫГАЧАК.

Хәдисләрдә хз. Мәһдинең (а.с.) динне, ядгыш булган нәрсәләрдән һәм ырымнырдан тазартып, яңадан элегке хәленә катйрачагы, фанатик һәм радикаль хорафатчыларга каршы катгый көрәш алып барачагы белдерелә.

....ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) ДИННЕ ПӘЙГАМБӘРНЕҢ (С.А.В.) ДӘВЕРЕНДӘ БУЛГАНЫ КЕБЕК ИҢ ДӨРЕС ШӘКЕЛГӘ КАЙТАРАЧАК. ҖИР ЙӨЗЕННӘН МӘЗҺӘБЛӘРНЕ БЕТЕРӘЧӘК. ИХЛАСЛЫ ХАК ДИННӘН БАШКА ҺИЧ НИНДИ ДӘ БУЛСА МӘЗҺӘБ КАЛМАС. (Muhammed B. Resul El Huseyin El Berzenci, Kiyamet Alametleri, s. 186-187)

Хөрмәтле Аднан Октар 30.01.2011 тапшырудан өзек:

 

“Әлбәттә ки кешеләрнең күбесе, хз. Мәһдинең (а.с.) килүе белән, хорафатчылар һәм ырымчыларның мәнфәгате өчен уңайсызлыклар чыгачагын аңлап тора, Мәһдигә каршы булуларының да төп сәбәбе, Мәһдинең хорафатчы булмавыдыр. Ягъни Мәһди, без аңлаган хорафатчы һәм радикаль кебек холкы белән түгел, өстебездәге чылбырлардан коткаручы, сөю һәм мәрхәмәтлек, азатлык хаким итүче нигезләргә таянган Ислам аңлайышын китерер”.

ХЗ. ПӘЙГАМБӘР (С.А.В.) НИ РӘВЕШЛЕ ИТЕП ЭЛЕГКЕ ДӘВЕРДӘ ДИННЕ САКЛАГАНЫ КЕБЕК,  ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) ДӘ, СОҢ ДӘВЕРДӘ ШУЛАЙ УК КОРЫП САКЛАР. (El- Kavlu`l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Пәйгамбәребез (с.а.в.) хз. Мәһдинең динсезлекне һәм хорафатны гыйльми – мәдәни чаралар белән бөтенләй уртадан чыгарып, динне яңадан төзәтәчәген башка бер хәдистә шулай белдерә:

ИМАН-НАМУСЛЫЛЫК НӘФСИ ТОЙГЫЛЫККА АЛЫШЫНГАННАН СОҢ,  ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) КИЛӘЧӘК ҺӘМ НӘФСИ ЯТКЫНЛЫКНЫ НАМУСЛЫЛЫККА АЛМАШТЫРЫР. КОРЪӘН, ФИКЕР ҺӘМ ТӨШЕНЧӘЛӘРГӘ КҮРӘ РАСТЛАНГАННАН СОҢ, ХЗ. МӘҺДИ (А.С.) КИЛЕП, ФИКЕР ҺӘМ ТӨШЕНЧӘЛӘРНЕ КОРЪӘНГӘ КҮРӘ ТӨЗӘТЕР.. (Nehc-ul Belaga, Feyz`ul Islam baskisi, s. 424-425)

 

2013-09-21 13:51:43

Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.